Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

อัพเดตล่าสุด! ค่าแรงขั้นต่ำ 10 ประเทศอาเซียน
New post : 23.กรกฎาคม.2019

ในขณะที่นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลเป็น 400 บาท/วัน ยังไม่ได้ข้อสรุป และยังเป็นประเด็นที่โต้เถียง และคัดค้านกันอยู่ ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ แต่เหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็คงใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงไม่น้อย เพราะมันอาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี

แถมหากค่าเงินบาทแข็งตัว อาจกระทบไปถึงการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวจะต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นเพื่อท่องเที่ยวในไทย ทั้งยังส่งผลกระทบในภาคเกษตรกรรม ที่จะต้องขาดแคลนแรงงาน และเป็นโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยมากขึ้นด้วย เรียกว่ากระทบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศเลยทีเดียว

ดังนั้น ในระหว่างที่รอข้อสรุป เพื่อให้ได้อัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการปรับขึ้น เรามาส่องค่าแรงขั้นต่ำของ 10 ประเทศอาเซียนกัน ว่าล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 22ก.ค.62) เฉลี่ยแล้วได้ชั่วโมงละเท่าไหร่กันบ้าง และประเทศใดที่ครองอันดับ 1 ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดของโลก! ประเทศใดที่ต่ำสุดของโลก มาดูกันเลย

10 ประเทศอาเซียน 

 • ประเทศฟิลิปปินส์
  คิดเป็น   1.33 us/ชม   หรือ   41.03 บาท/ชม
 • ประเทศไทย
  คิดเป็น   1.22 us/ชม   หรือ   37.63 บาท/ชม
 • ประเทศมาเลเซีย
  คิดเป็น   1.03 us/ชม   หรือ   31.78 บาท/ชม
 • ประเทศกัมพูชา
  คิดเป็น   
  0.89 us/ชม   หรือ   27.37บาท/ชม
 • ประเทศลาว
  คิดเป็น   
  0.81 us/ชม   หรือ   24.99 บาท/ชม
 • ประเทศเวียดนาม
  คิดเป็น   
  0.73 us/ชม   หรือ   22.52 บาท/ชม
 • ประเทศอินโดนีเซีย
  คิดเป็น   
  0.63 us/ชม  หรือ   19.43 บาท/ชม
 • ประเทศเมียนมาร์
  คิดเป็น   0.33 us/ชม   หรือ   10.18บาท/ชม
 • ประเทศบรูไน              (ไม่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำ)
 • ประเทศสิงคโปร์         (ไม่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำ)

สูงสุดของโลก

 • ประเทศออสเตรเลีย
  คิดเป็น   14.56 us/ชม   หรือ   449.14 บาท/ชม

ต่ำสุดของโลก

 • ประเทศเวเนซูเอล่า
  คิดเป็น   0.03 us/ชม   หรือ   0.93 บาท/ชม

จะเห็นว่า ‘ค่าแรงขั้นต่ำ’ ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่นโยบายของรัฐฯ ระบบเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆด้วย ยิ่งประเทศไหนค่าแรงขั้นต่ำสูง ก็ยิ่งดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้าไปทำมากขึ้น และแน่นอนว่าหากค่าแรงขั้นต่ำสูงเกินไป มันจะส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานมาก เพราะอาจส่งผลให้ธุรกิจขาดทุน จนต้องปิดกิจการ

หรือในอีกมุมหนึ่ง หากค่าแรงขั้นต่ำ ต่ำเกินไป ในขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น แรงงานบางส่วนต้องขยับปรับตัวไปทำงานในที่ที่ค่าจ้างสูงกว่า ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
แปลงสกุลเงินออนไลน์จาก : https://th.valutafx.com/
Share :
Hilight