Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

#มาช้ายังดีกว่าไม่มา แบงก์ชาติ แถลงนโยบายลดดอกเบี้ย เหลือ 1% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ต่ำที่สุดที่เคยมีมา
New post : 5.กุมภาพันธ์.2020

ในที่สุดทางภาครัฐก็มีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่าเป็นรูปธรรม

ที่ประชุม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ (7:0) ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งถืออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

ซึ่งเป็นมาตรการที่จะกู้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ หลังจากผู้ประกอบการนั้นต้องทนกับเกตุการต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนหดหาย หรือการกู้นอกระบบของผู้ประกอบการรายย่อย และภัยแล้งในปี 2019 ที่ผ่านมา

Share :