Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

UNESCO ประกาศให้ นวดไทย “Nuad Thai” นั้นอยู่ในกลุ่มของ Intangible Heritage หรือมรดกโลก ที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่เรียบร้อย 
New post : 13.ธันวาคม.2019
UNESCO นั้นประกาศให้ นวดไทย “Nuad Thai” นั้นอยู่ในกลุ่มของ Intangible Heritage หรือมรดกโลก ที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่เรียบร้อย 
โดยที่การนวดไทยนั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติของโลก ที่ทุกคนให้มูลค่าทั้งเรื่องความเป็น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสุขภาพของคน เพื่อสร้ามสมดุลของร่างกายและระบบการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น
และศาสตร์ของนวดไทยนั้นยังมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั่งแต่โบราณ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
.
Share :