Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

“เงินบาทแข็ง” กระทบชีวิตอะไรเราบ้าง ใครได้ ใครเสีย ใกล้ตัวกว่าที่คิด
New post : 9.ธันวาคม.2020

สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อเงินบาทแข็ง

ค่าเงินบาทแข็งคือ เงินบาทของเรามีค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่น เช่น เทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 

เช่น

เมื่อ 3 เดือนที่แล้วเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  = 32  บาทไทย

แต่วันนี้ เงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 29 บาทเท่านั้น

และนี่ก็แปลว่าค่าเงินบาทเราแข็ง

เพราะ เงินบาท มีค่ามากขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าของ เงินดอลล่าร์สหรัฐ 

แน่นอนที่  เงินดอลล่าร์สหรัฐ  จะแลกเปลี่ยน เงินไทยด้วยมูลค่าที่น้อยกว่าเดิม

 

ส่งออก เหนื่อย !
การที่เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลให้ คนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงค้าขายเกี่ยวกับการส่งออกไปต่างประเทศ จะลำบากมากขึ้น

เพราะมูลค่าในการได้รับเงินนั้นต่ำลง เมื่อขายของได้ หรืออาจจะส่งผลกระทบในการทำต้นทุน ที่การขยับของค่าเงินนั้นจะทำให้กำไรจากธุรกิจก็น้อยลง

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ขายของไปต่างประเทศที่ต้นทุนสูง

 

ธุรกิจนำเข้า ต้นทุนถูกลง
เมื่อเงินบาทแข็งค่า แปลว่าเราก็สามารถซื้อของจากจ่างประเทศได้ถูกลง เพราะเงินบาทเรามีมูลค่ามากขึ้น

ทำให้ธุรกิจที่ต้องนำเข้าสินค้า ได้รับราคาสินค้านำเข้าที่ถูกลง ซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือไปใช้ในส่วนอื่นมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ลูกจ้างที่ได้รับเงินเป็นสกุลต่างชาติ
พนักงานบริษัทต่างชาติบางบริษัท ที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสกุลต่างชาตินั้น ได้รับผลกระทบแน่นอน

เช่น

ถ้าคุณได้รับเงินเดือนที่ 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  ถ้าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทคุณจะแปลเป็นเงินไทยได้ 165,000 บาท

แต่ถ้าเงินบาทแข๊งมาอยู่ที่ 29 บาทต่อ ดอลล่าร์สหรัฐ  คุณจะเหลือเงินแค่ 145,000 เท่านั้น

 

ธุรกิจท่องเที่ยว ชะลอตัว 
ประเทศไทยนั้นเริ่มได้รับความสนใจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยงของโลก เมื่อหลังจากปี 2540 หรือหลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท

ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั้นแห่กันมาเที่ยวเมืองไทยเพราะค่าเงินเราถูกเหลือเกินจนทำให้เราเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

แน่นอนถ้าค่าเงินบาทแข็งการจับจ่ายของต่างชาตินั้นย่อมตกลงโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแพราะเงินของเขามีมูลค่าน้อยลงนั่นเอง

Share :