Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

คลังเผย 9 เดือนปีงบ 63 ขาดดุลการคลัง 6.14 แสนลบ. หรือ 3.9% ของจีดีพี
New post : 30.กันยายน.2020

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้เปิดเผยข้อมูล

คลังเผย 9 เดือนปีงบประมาณ 63 ขาดดุลการคลัง 6.14 แสนลบ. หรือ 3.9% ของจีดีพี ส่วนดุลการคลังเบื้องต้นขาดดุล 4.71 แสนลบ. หรือ 3% ของจีดีพี เหตุเจอผลกระทบโควิด-19 และการออกนโยบายช่วยปชช.

กระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า  ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62 – มิ.ย.63) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุน นอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 2,342,103 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 269,155 ล้านบาท หรือ 10.3% โดยเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รวมถึงความจำเป็นของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายการคลังผ่านมาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีต่าง ๆ ออกไปเป็นภายในเดือนก.ค. – ก.ย.63 และการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 2,956,492 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 299,908 ล้านบาท หรือ 11.3%

จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 614,389 ล้านบาท คิดเป็น 3.9% ของจีดีพี และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) ขาดดุล 471,000 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของจีดีพี

ทั้งนี้ ฐานะการคลังในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 63 เป็นข้อมูลสถิติที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลการดำเนินนโยบายรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาที่สถานการณ์ไม่เป็นปกติ จึงขอให้ระมัดระวังในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติด้วย

Share :